28/12/2012

Registration of a Residence in Finland / Registrace pobytu ve Finsku

How I became a lawful resident of Finland... Step by step advice.

Jak jsem se stala právoplatný rezident Finska a co je k tomu potřeba... Krok za krokem.
(Česky níže)

I finally decided to write an article on how to become a legitimate citizen of Finland. The journey is long, thorny and quite confusing. Even though you can find all the important information and criteria which you have to meet on the internet, in practice each case is decided individually - which can be both an advantage and a disadvantage.
Unfortunately, even the Finns themselves (even those working in the offices you are gonna visit) do not know how the whole process works... and what all the foreigners must go through and what they have to do to fully integrate into the health and social system of Finland.

The whole process from arriving in Finland, until obtaining the status of a citizen with all the benefits and obligations that this brings, lasts at least (ideally) 2 years.
A Finnish citizen (meaning getting Finnish citizenship) can become a person after 5 years of uninterrupted life in Finland and after passing a test of the Finnish language and a test of general knowledge of Finnish history and culture.

If you spend in Finland less than 3 months, you do not have to worry about anything. For less than 3 months, you can freely live, study and work in Finland without reporting to the authorities or having to register. After this deadline, you are already required to register.

You can register in Finland using 3 basic ways:


 • You are going to Finland TO STUDY - meaning a full-time study at the university or something similar to a higher vocational school. This must be a full-time study of at least 1 year. Non-EU members must also obtain a Right of Residence. At the same time, you have to prove that you have enough money to live in Finland - at least € 500 a month (at least € 6000 per year). You ought to have this amount in your account at the time of your stay. For more detailed information, visit the Study in Finland website.
 • You come to Finland TO GET MARRIED -  being a husband / wife of a Finnish citizen, possibly also a father / mother of a child, is one of the simplest ways of registering - unfortunately, some foreigners also abuse this and you can meet people who got into a fake marriage for a right of residence or "green card". I have not chosen this path, so I can not say more about it.
 • You are going TO WORK in Finland - I recommend looking for work in advance and do not expect to find it right after you arrive. If you do not know Finnish, it's quite a difficult task. If you know the right people and work in the right field, I assume that it is possible to get a job without Finnish. In particular in the field of IT, business or construction. In other fields, the Finnish language is a necessity.

So here is what you do, step by step, if you come to work to Finland (information valid in 2012, please check for any changes i the weblinks I have included):


 • Find an appartement or a house, where you can register to. You will need at least a lease agreement that lists the address, the start / end date of the lease / sublease, ... and how much you pay.
 • Find a job. You do not have to work full time, for an indefinite period, but you have to work at least 18 hours a week and the contract must be longer than 4 months. The minimum wage is not fixed but must be evaluated by the authorities as sufficient for your livelihood.
 • Visit the Immigration Office (Police) - they will want to see your work contract, rental agreement (from the place you live in) and sometimes also a travel document (flight ticket or a ferry ticket) which proves that you have entered Finland less than three months ago. If you are lucky and they are happy with what you have, you will be given the Henkilötunnus (personal number, social security number)
  I recommend you to do this soon. Without the personal registration number (henkilötunnus), you can hardly do anything in Finland. Not even set up a bank account. So you better go for your henkilötunnus as soon as you find an employer who will give you a contract. It is good to ask your potential employer for assistance - in the form of a letter of recommendation, or a person who will go with you. Having a Finnish speaking person (ideally Finn) always breaks a little bit of ice. More about Henkilötunnus can be found in my article "What is Henkilötunnus?".
 • Visit KELA and ask for the Kelakortti (some info on official web of KELA, in English). Shortly said it proves that you are paying health and social insurance. You bring it with you to the doctor, they require it in a bank... You have Kelakortti, you are half way to a happy life in Finland. However, getting this card can take up to a year. In order to get it, you have to send in two or three paychecks or a confirmation from the employer about about your earnings in the last two to three months and how much taxes has been paid. You will get KELA card either for a fixed or indefinite period (depending on when your employment contract ends).

After you get the Kela Card, just pay taxes regularly, go to work and enjoy life.
How simple... :-)

Good luck!

To check actual changes in the process, please visit for example these pages. This article was written in 2012. Things could have changed since.
ČESKY:

Konečně jsem se odhodlala napsat i článek o tom, jak se stát právoplatným občanem Finska. Cesta je to dlouhá, trnitá a dost zmatená. I přestože na internetu se dočtete teoretické informace a kritéria, jež musíte splňovat (která jsou v některých případech dost vágní a nic neříkající), v praxi pak je každý případ rozhodnován spíše individuálně - což může být výhoda a zároveň nevýhoda.
Bohužel ani samotní Finové (dokonce i Ti pracující na příslušných místech) tak úplně neví, jak celý proces vypadá...a čím vším musí cizinec projít a co vše musí udělat, aby se plně zařadil do zdravotního a sociálního systému Finska.

Celý proces od příjezdu do Finska, po získání statusu občana se všemi výhodami a povinnostmi, které to přináší, trvá minimálně (ideálně) 2 roky.
Finským občanem (myšleno získání finského občanství) se člověk může stát po 5 letech nepřerušeného života ve Finsku a po složení zkoušky z Finského jazyka a testu všeobecných znalostí o finské historii a kultuře.

Pokud do Finska jedete ně než na 3 měsíce, vlastně si s ničím nemusíte dělat starosti. Po dobu menší než 3 měsíce můžete svobodně žít, studovat a pracovat na území Finska, aniž byste se hlásili příslušným úřadům nebo se museli někde registrovat. Po uplynutí této lhůty už jste však k registraci povinnováni.

Registrovat se ve Finsku můžete 3 základními cestami: 
 1. Jedete do Finska STUDOVAT - myšleno denní studium na Univerzitě či obdobě Vyšší odborné školy. Musí se jednat o denní studium, které trvá minimálně 1 rok. Členové státu mimo EU zároveň musí získat Povolení k pobytu (Right of residence). Zároveň musíte prokázat, že máte dostatek peněz, abyste mohli žít ve Finsku - minimálně 500euro na měsíc (tedy minimálně 6000euro na jeden rok). Tuto částku byste měli mít na účtu v době registrace pobytu. Pro podrobnější informace doporučuju internetové stránky Study in Finland.
 2. Jedete SE do Finska OŽENIT - berete si Fina/Finku. Být manželem/manželkou finského občana, případně také otcem/matkou dítěte, je jednou z těch jednodušších cest k registraci - bohužel toho cizinci také zneužívají. Já si tuto cestu nezvolila, nemohu o ní tedy říci více.
 3. Jedete do Finska PRACOVAT doporučuju hledat si práci předem a nepočítat s tím, že ji najdete hned po příjezdu. V případě, že neumíte Finsky, je to docela oříšek. S doslechu a zkušenosti svých známých a kamarádů usuzuju, že bez Finštiny je možné získat práci zejména v oboru IT, obchod nebo stavebnictví. V dalších jiných oborech je už Finský jazyk spíše nutný.  
A jak to tedy vypadá, krok za krokem. Co je třeba udělat, pokud jedete do Finska pracovat:
 • Najděte si byt, ve kterém se můžete zaregistrovat. Budete potřebovat minimálně nájemní smlouvu, ve které je uvedena adresa, datum počátku (případně konce) pronájmu/podnájmu,... a kolik platíte.
 • Najděte si práciNemusí jít o  práci na plný úvazek, na dobu neurčitou, ale musíte pracovat minimálně 18hodin týdně a smlouva musí být delší než 4 měsíce. Minimální mzda není stanovena, ale musí být zhodnocena úřady jako dostačující pro vaše živobytí.
 • Navštivte Imigrační úřad (Policie) - po předložení pracovní smlouvy, nájemní smlouvy (a někdy také cestovního dokladu, který dokládá, kdy jste do země přicestovali) Vám bude ideálně přiděleno tzv. Henkilötunnus (osobní číslo), kterým budete zapsáni do statistik a oficiálně tím tedy patříte do  Finska. Na webových stránkách píší, ať navštívite Imigrační do 3 měsíců od příjezdu. Já říkám čím dřív, tím líp. Bez osobního registračního čísla totiž ve Finsku nemůžete skoro nic. Dokonce ani založit si bankovní účet. Takže si radši zamiřte pro své henkilötunnus, hned jak najdete zaměstnavatele, který vám dá do ruky smlouvu. Dobré je poprosit svého potenciálního zaměstnavatele o asistenci - ve formě doporučujícího či přímluvného dopisu nebo osoby, která na úřad půjde s vámi. Mít s sebou finsky mluvícího člověka (ideálně Fina) vždycky trochu prolomí ledy. Více o Henkilötunnus najdete v článku "Co je Henkilötunnus?".
 • Navštivte KELA a zažádejte o tzv. Kelakortti - kartičku pojištěnce a "občana". Je to taková "magická kartička", kterou předkládáte u lékaře, na různých úřadech a v bankách, atp. Máte Kela kortti, jste na půl cesty ke spokojenému životu ve Finsku. Nicméne získat tuto kartu může trvat až rok. K tomu, abyste ji získali, musíte na úřad dodat dvě až tři výplatní pásky, či potvrzení od zaměstnavatele o tom, kolik jste si vydělali za poslední dva až tři měsíce a kolik z toho bylo odvedeno na daních. Kelakortti dostanete buď na dobu určitou či neurčitou (podle toho, kdy vám končí pracovní smlouva).
Poté, co získáte kartu Kela, stačí už jen pravidelně platit daně, chodit do práce a těšit se ze života.
Jak jednoduché... :-)
Držím palce! 

Prosím, pro aktuální změny navštivte nějteré z přiložených odkazů, Článek byl napsán v roce 2012. Věci se mohly změnit.

  No comments: