24/10/2017

Varasto

Let me introduce you a movie I borrowed in the library because i wanted to see a Finnish comedy. Well, it was a lesson... It is smart to judge a book  (or rather a DVD) by its cover sometimes...I should have known. Beware, spoilers!


Představím vám film, který jsem si na slepo půjčila v knihovně, protože jsem se chtěla podívat na finskou komedii. Bylo to velmi  poučné. Člověk by občas měl knihu (nebo spíš DVD) soudit podle jejího obalu ... Měla jsem to tušit. Pozor, spoilery!

(Česky níže)

This might be the saddest commedy I have seen in my whole life.

It is that kind of movie you watch while thinking that this could actually happen, which makes you so depressed that you want to forget you actually watched it.
And then when you try to look at it as at a comedy, you realize that there is nothing to laugh at. There were some slightly amusing moments (most of them kind of sexistic), but other than that, nothing. How can one laugh at a guy who knocks up a girl, who he just sleeps with occasionally... and right after what should be mind-blowing sex says "Moi" in a dim voice and heads home eating cold meat balls...? And should we really believe that it turned out great for them? Or is it funny to see a young man being blamed for stealing in the storage and ending up with drunks on the street, while believing that in the end he actuall won a lottery and stayed sobber with AA happily ever after? Well, that is one big blah for me...

Maybe I just do not appreciate Finnish sense of humor enough... But I believe that even a comedy should bring some at least mild (if not deep) message to the audience, if it does not want to be classified as tasteless waste of time.
Plus, giving main female protagonist a weird laugh, does NOT make her cute or endearing!
Varasto, 2011

Could be, that we just did not get the right timing (me and Varasto), but I have to say it: "I did not like it."
It is not that the actors would be bad. I think they were very good, believable, nice to look at,... Especially the main male protagonist was nice to look at. :)

But that is the only nice thing I can say about the movie Varasto. Sorry, guys.
There is a very thin line for quality bitter comedies. This one just did not make it, and fixing all by calling it on the posters "(not so) romantic comedy" is not enough for me.

ČESKY:

Myslím, že tohle je ta nejsmutnější komedie, kterou jsem v životě viděla.

Je to jeden z těch filmů, na které se díváte, a napadá vás během něj, že tohle by se klidně mohlo stát, což vás uvrhne do tak hluboké deprese, až toužíte zapomenout, že jste si to vůbec pustili.

A pak, když se na to zkoušíte dívat jako na komedii, uvědomíte si, že není čemu se smát. Bylo tam pár úsměvných momentů (většina z nich dost sexistická), ale jinak nic. Jak se může člověk smát chlápkovi, co zbouchne holku, se kterou občas spí ... a hned po prý úžasném sexu jí řekne jen "Moi" tlumeným hlasem, aby se šel domů nacpat studenými masovými koulemi přímo z lednice? A nakonec bychom měli autorům ještě sežrat, že to těm dvěma vyšlo...? Nebo je legrační vidět mladého kluka, jak je neprávem obviněný z krádeží ve skladu, a jak se následně ocitá na ulici ve skupině místních opilců, aby pak nakonec vyhrál v loterii a šťastně abstinoval s AA až do konce života. Prostě za mě je to jedno velké bla...

Možná prostě nedokážu ocenit finský smysl pro humor ... Ale myslím si, že i komedie by měla přinést přinejmenším mírné (ne-li hlubokomyslné) poselství publiku, pokud nechce být klasifikována jako nevkusná ztráta času.
Navíc, pouze podivný chrochtavý smích hlavní protagonistku roztomilou prostě neudělá.

Mohlo to být tím, že jsme se prostě nepotkali ve správný čas (já a Varasto), ale musím říct: "Fakt se mi to nelíbilo."
Není to tak, že herci by byli špatní. Myslím, že byli velmi dobří, věrohodní, hezky se na ně dívalo... Zvláště na hlavního mužského protagonistu se hezky dívalo. :)

Ale to je tak jediná hezká věc, kterou můžu říct o filmu Varasto. Promiňte, lidi.
Existuje velmi tenká linie pro kvalitní hořké komedie. A tenhle film to prostě nedal,...protože nazvat to na plakátech "(ne tak) romantická komedie" to fakt nespraví.

No comments: